Rekrutacja

RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA BRANŻOWA
I Stopnia w TUROBINIE

 Ul. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin

tel/fax: 84-68-33-224
tel kom: 695376640

e-mail:  rzsz.turobin@onet.eu

www.rszbturobin.pl

NOWA STRONA: szkolabranzowa.rszbturobin.pl 


 

 


REKRUTACJA

                             Branżowa Szkoła II stopnia w Turobinie

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.  Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w  Rzemieślniczej Szkole Branżowej II stopnia w Turobinie ul. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

UCZYMY W KLASACH PIERWSZYCH WIELOBRANŻOWYCH W ZAWODACH:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik budownictwa,
 • technik inżynierii sanitarnej,
 • technik technologii drewna,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik mechanik,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik technologii żywności,
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

 

Forma kształcenia:

 • zaoczna( piątek – sobota co 2 tygodnie ) – przewidziana dla kształcenia słuchaczy we wszystkich zawodach.

Cykl kształcenia:

 • 4 semestry   

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2017 – 2022;
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Wymagania dotyczące nauki w poszczególnych zawodach:

Zawód Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
311204 technik budownictwa BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
311219 technik robót wykończeniowych w budownictwie BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
311218 technik inżynierii sanitarnej BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
343404 technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
311513 technik pojazdów samochodowych MOT.06 Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych
3115150 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ROL.08 Eksploatacja systemów mechanicznych w rolnictwie
 

311504 technik mechanik

MEC.03

MEC.05

MEC.08

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Użytkowanie obrabiarek skrawających

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

514105 technik usług fryzjerskich FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur
314403 Technik technologii żywności

 

 

SPC.01

SPC.02

 

SPC.03

Produkcja wyrobów cukierniczych

Produkcja wyrobów spożywczych z

wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Produkcja wyrobów piekarskich

 

311922 Technik technologii drewna

DRM.04

 

DMR.08

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

     

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.  

W ciągu pierwszych trzech semestrów należy odbyć kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji, jak w tabeli. Zaświadczenie ukończenia kursu będzie uprawniało do zdawania egzaminu zawodowego z tejże kwalifikacji. Zaliczenie egzaminu będzie automatycznie uprawniało do tytułu technika ( pierwsza kwalifikacja zostanie zaliczona z zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia).

 

Warunki przyjęcia do szkoły:

 1. świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia, albo zasadniczej szkoły zawodowej wraz ze świadectwem kwalifikacyjnym zawodowym,
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania wybranego zawodu.

PODANIE o przyjęcie na semestr I Rzemieślniczej Szkoły Branżowej II stopnia w Turobinie


KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

 • 343101 fotograf
 • 723103 mechanik pojazdów samochodowych
 • 741203 elektromechanik pojazdów samochodowych
 • 721306 blacharz samochodowy
 • 713201 lakiernik
 • 514101 fryzjer
 • 512001 kucharz
 • 751204 piekarz
 • 751201 cukiernik
 • 753105 krawiec
 • 751107 wędliniarz
 • 731305 złotnik-jubiler
 • 752205 stolarz
 • 711204 murarz tynkarz
 • 712905 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • 834103 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • 723310 mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • 712101 dekarz
 • 613003 rolnik

 

Uczniowie mogą podjąć naukę w każdym innym zawodzie znajdującym się na oficjalnej liście zawodów, jeśli znajdziemy rzemieślnika, zakład, w którym będzie możliwa praktyczna nauka zawodu.

Nauka w szkole trwa trzy lata. Ukończenie szkoły po przystąpieniu do egzaminu zawodowego. Dyplomy czeladnika, które otrzymuje absolwent po zdanym egzaminie są honorowane przez kraje Unii Europejskiej. Absolwent szkoły może kontynuować kształcenie w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, której ukończenie jest równoznaczne z pięcioletnim technikum..

Praktyczną naukę zawodów uczniowie odbywają w zakładach rzemieślniczych, niektóre z nich to:

  Zakład Produkcyjno-Usługowy, Brody Małe

 Salon Fryzjerski ,Turobin

–  Piekarnia, Goraj

– Piekarnia, Turobin

–  Export – Import, Nowy Dwór

 Zakład Stolarski, Turobin

 Zakład Stolarski, Przedmieście Szczebrzeszyńskie

 Stacja Kontroli Pojazdów, Żółkiewka

 Stacja Usługowo-Handlowy, AUTO-Naprawa, Biłgoraj

–  F.H.U. MOTO – CENTRUM Goraj

– Zakład Usługowy Blacharstwo, Lakiernictwo i Mech. Pojazdowa, Guzówka

– KOW-BUD Usługi Remontowo Budowlane, Zagrody


PODANIE o przyjęcie do klasy I Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Turobinie


 Termin składania dokumentów

od 17 maja 2022 r. w sekretariacie szkoły

lub

w wersji elektronicznej